Nova Campanya d'Inspeccions de Treball a les Empreses del Sector de la Província de Lleida

El 2023, la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social a Lleida va intensificar la seva activitat, posant el focus en diverses àrees clau per assegurar el compliment de les normatives laborals i de seguretat social.

A continuació, us detallem els principals objectius de les inspeccions i els criteris recomanats per la campanya d’aquest any 2024:

1. Contractació Temporal i Contractes Fixes Discontinus:
Les inspeccions revisaran les pràctiques de contractació per garantir que les empreses compleixin amb les normatives laborals vigents. És essencial assegurar-se que els contractes temporals i fixos discontinus estan justificats i es gestionen correctament.

2. Lluita contra el Frau en la Seguretat Social:
Es controlaran els pagaments indeguts d’ERTES i altres qüestions relacionades amb la seguretat social. Les empreses han de ser especialment curoses amb les declaracions i els pagaments a la Seguretat Social per evitar sancions.

3. Igualtat entre Homes i Dones:
La supervisió es centrarà en garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral. Les empreses han de tenir plans d’igualtat implementats i assegurar-se que no existeixen discriminacions per raó de gènere.

4. Horari Laboral:
Es verificarà el compliment de les hores treballades. És imprescindible que les empreses mantinguin registres precisos i actualitzats de les jornades laborals dels seus treballadors.

Requeriments més recurrents en les inspeccions de Juny

Segons el departament laboral , les inspeccions de treball realitzades aquest mes de juny han destacat la importància de complir amb els següents aspectes:

  • Registres de Jornada: Els registres de jornada han d’estar al dia, reflectint amb precisió les hores treballades per cada treballador. Aquest control és essencial per evitar sancions i assegurar el correcte pagament de les hores extres, si escau.
  • Prevenció de Riscos Laborals: La prevenció de riscos laborals ha de ser gestionada adequadament, ja sigui mitjançant un servei extern o amb un sistema intern actualitzat. La seguretat dels treballadors és una prioritat i les inspeccions comprovaran que es compleixen totes les normatives.
  • Control de Nòmines: Es revisarà el correcte pagament de les nòmines, incloent-hi els plusos per festius, roba i nocturnitat, si s’escau. És fonamental que totes les retribucions es facin conforme a la legislació laboral.
  • Tipus de Contractes Realitzats: Es controlarà que els tipus de contractes realitzats siguin adequats per a les funcions i durades especificades. La correcta classificació contractual és clau per evitar irregularitats.

Us recomanem

Per assegurar-vos que la vostra empresa està en línia amb les normatives i preparada per a les inspeccions, us recomanem:

  • Mantingueu els registres de jornada actualitzats diàriament.
  • Assegureu-vos que la prevenció de riscos laborals està gestionada correctament, contractant un servei extern si és necessari.
  • Reviseu les nòmines per garantir que tots els plusos, com el plus festiu, plus de roba i nocturnitat, estan correctament aplicats.
  • Verifiqueu que els contractes dels vostres treballadors són apropiats i compleixen amb les normatives vigents.