Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig, de mesures en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera

El dia 12 de maig de 2023 s’ha publicat el Reial decret llei 4/2023 , d'11 de maig, de mesures en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions en el sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climàtiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures. https://boe.es/boe/dias/2023/05/12/pdfs/BOE-A-2023-11187.pdf

Les principals mesures incloses en el Reial decret llei són les següents:

 

AJUDES DIRECTES

 • Es destinen 355 milions d'euros per als productors de carn i de llet de boví, oví i cabrum per compensar-los per l'increment dels costos de producció, com ara els pinsos i altres productes.
 • El decret estableix unes quanties unitàries d’ajuda de 100 euros per vaca i 15 per ovella i cabra de carn; i de 40 euros per vaca i 10 euros per ovella i cabra de llet. Els ajuts s'abonaran directament als titulars de les explotacions que siguin beneficiaris d'ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).
 • Les ajudes als sectors ramaders es complementen amb 5 milions d'euros per al sector apícola.
 • Els sectors agrícoles disposaran d’un volum d’ajuts de 276,7 milions d’euros. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació determinarà els cultius, zones i quanties a què correspondran aquests ajuts en funció dels que es comprovi que són més perjudicats per la situació de sequera. Per fer-ho, es tindran en compte la informació sobre l'evolució climàtica i hidrològica del Ministeri per a la Transició i el Repte Demogràfic i de les comunitats autònomes.

 

SUPORT AL FINANÇAMENT

 • El decret preveu una nova ampliació en 20 milions d'euros de la dotació per a la bonificació de crèdits de la línia ICO-MAPA-SAECA que poden arribar fins al 15% del principal del préstec. Aquesta ajuda es va habilitar al decret de sequera aprovat el març de 2022 amb una dotació de 10 milions d'euros i posteriorment es va ampliar fins a 20 milions al segon decret de mesures urgents per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna aprovat el juny del 2022.
 • Igualment, s'amplia en 3 milions d'euros la línia de finançament d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) que són necessaris per obtenir aquests crèdits. A l'anterior decret de sequera aquesta línia es va dotar amb 2,7 milions d'euros, ampliada després en 2 milions més.

 

ASSEGURANCES AGRÀRIES

 • El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació incrementa la partida destinada a subvencionar la contractació d'assegurances agràries.
 • Aquesta dotació vol subvencionar fins al 70% del cost de les pòlisses ja contractades -el màxim permès per la normativa europea- que incloguin la cobertura per risc de sequera en els cultius de secà d'herbacis extensius, oliverar, raïm de vinificació, ametller, avellaner, kiwi, aranyoner, alfals, remolatxa sucrera i blat de moro farratger.

 

MESURES FISCALS

 • En matèries fiscals, queden eximides del pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) les propietats dels titulars d'explotacions agrícoles o ramaderes que hagin patit, a l'exercici 2023, una reducció del rendiment net de les activitats agràries d'almenys un 20% a zones amb limitacions naturals, segons la normativa de la Unió Europea, o d'un 30% a les altres.
 • En aquest àmbit, cal recordar que l'ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publicada el 25 d'abril passat ja contempla una important rebaixa fiscal per al sector agrari, en reduir un 25 % lineal el rendiment net per a l'impost de la renda de les Persones Físiques (IRPF) per a tots els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls.
 • A més, l'ordre inclou nombroses minoracions als coeficients d'entre el 30% i el 50% per als sectors ramaders, així com determinats sectors agraris.
 • S'eximeix del pagament d'IRPF i de l'impost de societats els ajuts que es percebin pels eco règims de la PAC.
 • Igualment queda eximida de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats la formalització d'avals de la Societat Estatal de Caució Agrària (SAECA) als contractes de préstec.

 

FLEXIBILITZACIÓ DE LA PAC

 • El Reial decret llei preveu que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació establirà els criteris perquè, d'una manera harmonitzada, les autoritats competents de les comunitats autònomes puguin flexibilitzar determinats requisits de les ajudes directes de la PAC, a fi que les circumstàncies esdevingudes a conseqüència de la sequera no representin impediments afegits per a la percepció d'aquestes ajudes.
 • S’amplia fins al 30 de juny el termini per a la presentació de les sol·licituds. D’aquesta manera, els agricultors disposaran de més temps per a la presa de decisions sobre els seus cultius en un moment en què la sequera produeix moltes incerteses.
 • El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha elaborat una circular, que recull els requisits de condicionalitat reforçada, eco règims i ajuts associats per als quals es pot aplicar la causa de força d’ofici amb motiu de la sequera.
 • Com a exemples, per a les zones afectades per la sequera, serà possible reduir els dies de pasturatge i la càrrega ramadera requerits en els eco règims de pasturatge extensiu, o incrementar la superfície de guaret i reduir el percentatge d'espècies millorants per als de rotació de terres de cultiu.
 • S'esglaona en quatre fases, en lloc de les dues que estaven establertes, l'entrada en vigor del Quadern Digital d'Explotació. Segons el tipus d'explotació, es retarda a l'1 de gener del 2024 i a l'1 de gener del 2025 la incorporació de la totalitat de la informació obligatòria a aquest quadern.

 

MESURES SOCIOLABORALS

 • En matèria laboral, s'ha aprovat un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de maig a setembre de 2023, per a les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri agraris, i entre els mesos de juny a octubre de 2023, per als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.
 • A més, es prorroga, fins al 31 de desembre de 2023, la mesura excepcional de reducció a 10 el nombre mínim de jornades reals cotitzades necessàries per accedir al subsidi agrari a les comunitats autònomes d'Andalusia i d'Extremadura.

 

MESURES HIDRÀULIQUES

 • Els agricultors que siguin titulars de drets de reg i que hagin tingut una reducció en els subministraments d’aigua que tenen concedits es beneficiaran d’una rebaixa del cànon. Aquesta bonificació serà del 100% si la reducció en la dotació d'aigua supera el 60%, i del 50% si la retallada del subministrament ha estat entre el 40% i el 60%.
 • Els beneficiaris indirectes d'obres de regulació a la conca del Guadalquivir tindran una reducció del cànon del 50 %.

 

MESURES PER FOMENTAR LA REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA

 • Les administracions públiques, com a mitjà per a promoure l’economia circular i reforçar l’adaptació al canvi climàtic, han d’impulsar la reutilització de les aigües, preveient per això els instruments econòmics que es considerin adequats.
 • Les administracions públiques podran concedir ajuts al concessionari d’aigües regenerades, que podran abastar la totalitat dels costos addicionals associats a la reutilització d’aigües.