Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès
Tv. Sant Josep de Calassanç, 9,
25280 Solsona, Lleida
606 24 70 69
info@hostaleriadelsolsones.com

Domicili bancari rebut quota bimensual:

  • Restaurants………………………………….. 40.-€
  • Bars Musicals……………………………….. 35.-€
  • Bars, cafeteries i altres…………….…………25.-€

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de l es pers ones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer de què és titular GREMI D’HOSTELERIA DEL SOLSONÈS., i el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió hostelera, comercial, administrativa, comptable i fiscal. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Entit ats financeres. Té d ret a accedi r, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats www.hostaleriadelsolsones.com i que pot exercir al domicili de GREMI D’HOSTELERIA DEL SOLSONÈS, Tv. Sant Josep de Calassanç, 9, 25280 Solsona, Lleida (info@hostaleriadelsolsones.com)