RINER CONDICIONA TRES CAMINS FORESTALS

Les actuacions, destinades a facilitar l’accés a les masies i a facilitar la lluita contra els incendis, suposen la millora de més de 4,3 Km de vials

L’Ajuntament de Riner (el Solsonès) ha condicionat 3 camins forestals del municipi per tal de millorar l’accés a les masies del terme municipal i per facilitar la prevenció i extinció de possibles incendis.

L’actuació en els 3 camins forestals (amb una longitud total de 4.300 metres) ha consistit en el repàs i piconatge dels vials i en la construcció de trencaaigües per evitar que l’aigua de pluja els malmeti.

Els 3 vials rurals arranjats són el Camí des de Camps de l’Estany cap a Guardiola, el Camí de l’Avellanosa a Clot del Forn i el Camí de Borràs.